LA PRINCESA BLANCAFLOR, EL DRAC I UN CAVALLER DESPISTAT

SINOPSI

El Rei està molt preocupat.

Avui ve el drac... I s’ha de fer la rifa per veure quina persona serà l’escollida per anar a parar a la seva panxa.

La princesa Blancaflor ho té molt

difícil. Cada vegada queden menys persones al poble... i avui li pot tocar.

En fer la rifa... li ha tocat el rebre...

I el drac ja la ve a buscar.

Però per les muntanyes apareix un cavaller despistat que no sap que és el que passa i es veurà embolicat en un arriscat rescat.

Una, dues i tres, Jordi i el drac tenen un intercanvi d’opinions pica que picaràs en Jordi i la princesa..., en Jordi i la princesa..., en Jordi i la princesa... Faran avi al Rei!

 

Aspectes del disseny curricular que es treballen:

Descoberta d’un mateix i dels altres

Manifestació i expressió de les pròpies emocions i sentiments, utilitzant el llenguatge com a mitjà d’expressió i comunicació.

Descoberta de l’entorn

Comprensió i apreciació progressiva de l’entorn immediat afavorint l’adquisició de coneixement de comportaments socials.

Orientació en seqüències temporals d’organització de la vida diària. Ús de termes relatius a l’organització del temps (matí, tarda, ara, desprès, avui…).

Reconeixement de l’entorn físic i social.

Interès i curiositat pel medi físic i social. Narració d’esdeveniments i representació de vivències i situacions quotidianes.

Potenciació de les festes, tradicions i costums de la comunitat que els és pròpia.

Potenciació de seqüències espacials, temporals i lògiques i iniciar-se en l’ús de les primeres nocions quantitatives en situacions quotidianes.

Assistència correcte a esdeveniments oberts al públic.

Comunicació i llenguatges

Ús del llenguatge verbal, musical i plàstic.

Comprensió de les intencions i dels missatges, emprant els diferents senyals comunicatius (gest, entonació).

Descoberta de les normes que regeixen els intercanvis, relats i converses (atenció, espera, to de veu, interès, iniciativa)

Expressió de necessitats, sentiments i idees mitjançant el llenguatge oral.

Ús del vocabulari relatiu al propi entorn i experiència (noms, adjectius, verbs), domini de la sintaxi (frases simples), i comprensió de variacions morfològiques (gènere, nombre).

Reconeixement, retenció i memorització de cançons, dites senzilles, cantarelles, jocs de falda i participar en elles de forma activa, seguint la tonada, reproduint el gest,...

 

Fitxa tècnica

 

Durada 25 - 30 minuts. Si treballeu alguna poesia o cançó feu-nos-la arribar per incloure-la a l'espectacle.

Muntatge 2 h

Desmuntatge 1 h

Personal a càrrec d'ACTE un actor-manipulador

Cal tenir una presa de corrent prop de l'espai on es realitzi l'espectacle

Una persona de l'organització caldrà que rebi i acompanyi al nostre personal