MARTINA I LES FORMES

SINOPSI

Al món hi ha formes.

Són per tot arreu.

Les hi ha de senzilles,

d’altres no tant.

Formes, formes, formes, són arreu... Oh yea....

Avui... avui la Martina està feta un embolic.

A l’hora d’anar a dormir ens explica que a l’escola els han estat parlant d’unes coses que es diuen “formes” i està molt atabalada.

Quan acluca els ulls apareix Manelic.

Manelic és el follet de les formes, i li mostrarà que totes les coses del món estan plenes de formes.

Voleu venir amb la Martina i en Manelic i conèixer les formes més bàsiques que podem trobar a qualsevol lloc? Rectes, triangles, quadrats, rodones...

Són arreu, en qualsevol lloc on mireu... En una farola, un edifici, un cotxe...

 

Aspectes del disseny curricular que es treballen:

Descoberta d’un mateix i dels altres

Descobriment i identificació de les pròpies necessitats fisiològiques (gana, set, son, etc.).

Manifestació i expressió de les pròpies emocions i sentiments, utilitzant el llenguatge com a mitjà d’expressió i comunicació.

Adquisició d’hàbits relacionats amb el benestar corporal i la seguretat personal, la higiene i la salut.

Disposició per establir relacions afectives positives amb altres persones.

 

Descoberta de l’entorn

Comprensió i apreciació progressiva de l’entorn immediat afavorint l’adquisició de coneixement de comportaments socials.

Orientació en espais habituals i quotidians. Ús de termes relatius a l’espai (aquí, allà, dins, fora, amunt, avall).

Orientació en seqüències temporals d’organització de la vida diària. Ús de termes relatius a l’organització del temps (matí, tarda, ara, desprès, avui…).

Reconeixement de l’entorn físic i social.

Interès i curiositat pel medi físic i social. Narració d’esdeveniments i representació de vivències i situacions quotidianes.

Faciliten el inici de les primeres classificacions, ordenacions i correspondències en funció de les característiques i atributs.

Potenciació de seqüències espacials, temporals i lògiques i iniciar-se en l’ús de les primeres nocions quantitatives en situacions quotidianes.

Assistència correcte a esdeveniments oberts al públic.

 

Comunicació i llenguatges

Ús del llenguatge verbal, musical i plàstic.

Comprensió de les intencions i dels missatges, emprant els diferents senyals comunicatius (gest, entonació).

Descoberta de les normes que regeixen els intercanvis, relats i converses (atenció, espera, to de veu, interès, iniciativa)

Expressió de necessitats, sentiments i idees mitjançant el llenguatge oral.

Ús del vocabulari relatiu al propi entorn i experiència (noms, adjectius, verbs), domini de la sintaxi (frases simples), i comprensió de variacions morfològiques (gènere, nombre).

 

FITXA TÈCNICA

Durada 25 minuts. Es complementa amb la narració d'un o dos contes clàssics i participatius

Muntatge 2 h

Desmuntatge 1 h

Personal a càrrec d'ACTE un actor-manipulador

Cal tenir una presa de corrent prop de l'espai on es realitzi l'espectacle

Una persona de l'organització caldrà que rebi i acompanyi al nostre personal