MARTINA I EL MÓN DELS COLORS

SINOPSI

On és el blau? A dalt del cel.

Com és el sol? Groc i vermell.

On és el verd? Al mig del prat.

I el negre on és? Dins d’un forat.

Quan la Martina és desperta no sap que està a punt d’emprendre l’aventura més gran de la seva vida.

Els colors de la seva habitació s’han esfumat. Ara tot és en blanc i negre.

Quin avorriment.

Perquè ha passat això?

La Martina s’arremanga i es posa a investigar les causes 

de la desaparició dels colors del món.

Empreneu amb la Martina un viatge per veure al rei del món dels colors i solucionar aquest estrany misteri.


 

Aspectes del disseny curricular que es treballen:

 

Descoberta d’un mateix i dels altres

Descobriment i identificació de les pròpies necessitats fisiològiques (gana, set, son, etc.).

Manifestació i expressió de les pròpies emocions i sentiments, utilitzant el llenguatge com a mitjà d’expressió i comunicació.

Adquisició d’hàbits relacionats amb el benestar corporal i la seguretat personal, la higiene i la salut.

Disposició per establir relacions afectives positives amb altres persones.

 

Descoberta de l’entorn

Comprensió i apreciació progressiva de l’entorn immediat afavorint l’adquisició de coneixement de comportaments socials.

Orientació en espais habituals i quotidians. Ús de termes relatius a l’espai (aquí, allà, dins, fora, amunt, avall).

Orientació en seqüències temporals d’organització de la vida diària. Ús de termes relatius a l’organització del temps (matí, tarda, ara, desprès, avui…).

Reconeixement de l’entorn físic i social.

Interès i curiositat pel medi físic i social. Narració d’esdeveniments i representació de vivències i situacions quotidianes.

Potenciació de seqüències espacials, temporals i lògiques i iniciar-se en l’ús de les primeres nocions quantitatives en situacions quotidianes.

Assistència correcte a esdeveniments oberts al públic.

 

Comunicació i llenguatges

Ús del llenguatge verbal, musical i plàstic.

Comprensió de les intencions i dels missatges, emprant els diferents senyals comunicatius (gest, entonació).

Descoberta de les normes que regeixen els intercanvis, relats i converses (atenció, espera, to de veu, interès, iniciativa)

Expressió de necessitats, sentiments i idees mitjançant el llenguatge oral.

Ús del vocabulari relatiu al propi entorn i experiència (noms, adjectius, verbs), domini de la sintaxi (frases simples), i comprensió de variacions morfològiques (gènere, nombre).

Reconeixement, retenció i memorització de cançons, dites senzilles, cantarelles, jocs de falda i participar en elles de forma activa, seguint la tonada, reproduint el gest,...

 

FITXA TÈCNICA

Durada 25 minuts. Es complementa amb la narració d'un o dos contes clàssics i participatius

Muntatge 2 h

Desmuntatge 1 h

Personal a càrrec d'ACTE un actor-manipulador

Cal tenir una presa de corrent prop de l'espai on es realitzi l'espectacle

 

Una persona de l'organització caldrà que rebi i acompanyi al nostre personal